การจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างพลเมืองคุณภาพสู่สังคมโลก

ความคาดหวังของการจัดการเรียนรู้ไม่ได้อยู่แค่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่านั้น แต่เพื่อการสร้างพลเมืองคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างพลเมืองคุณภาพสู่สังคมโลก
วิทยากร / สังกัด :
  • รศ.ดร. สฎายุ ธีระวณิชตระกูล - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การจัดการเรียนรู้เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของวิชาชีพครู โดยปัจจุบันความคาดหวังของการจัดการเรียนรู้ไม่ได้อยู่แค่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่านั้น แต่ผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการคือเพื่อการสร้างพลเมืองคุณภาพสู่สังคมโลก และขับเคลื่อนคุณค่าแท้ของการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีความเจริญงอกงาม เป็นพลังในการสร้างสิ่งที่ดีต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมอย่างยั่งยืน


Tag: #การจัดการเรียนรู้ #พลเมืองคุณภาพ #สังคมโลก