NSM Science Delivery สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์วิถีใหม่แห่งศตวรรษที่ 21

แนวคิด รูปแบบการเรียนรู้ กระบวนการนำไปใช้ และการติดตามประเมินผลของกิจกรรมวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ในโครงการ Science Delivery by NSM
NSM Science Delivery สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์วิถีใหม่แห่งศตวรรษที่ 21
วิทยากร / สังกัด :
  • น.ส.พิมลพรรณ จันทรพิมล - นักวิชาการ อพวช.
  • น.ส.จรรยาภรณ์ อภิสารสกุล - นักวิชาการ อพวช.
  • น.ส.พัชรี สุขหวาน - นักวิชาการ อพวช.
  • นายเปรมชัย บุญเรือง - นักวิชาการ อพวช.
  • น.ส. ศิรประภา ศรีสุพรรณ - นักวิชาการ อพวช.

การอบรมนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนำเสนอกรอบแนวคิด รูปแบบการเรียนรู้ กระบวนการนำไปใช้ และการติดตามประเมินผลของกิจกรรมวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ในโครงการ Science Delivery by NSM โดยมุ่งหวังประโยชน์อย่างยิ่งยวดที่จะเกิดกับโรงเรียน ครู เยาวชน และผู้ที่สนใจในการนำประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ในการพัฒนาต่อยอดห้องเรียนวิทยาศาสตร์แห่งศตรวรรษใหม่ของตนเอง พร้อมทั้งเปิดโอกาสทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์ออนไลน์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการสร้างแรงบันดาลใจและอัดแน่นด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่หาไม่ได้ในตำราตามแบบฉบับของ อพวช.


Tag: #NSM Science Delivery #สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ #เรียนรู้นอกห้องเรียนฉบับออนไลน์ #แรงบันดาลใจ #กิจกรรมวิทยาศาสตร์ #กระบวนการนำไปใช้ #การประเมินผล #รูปแบบการเรียนรู้ #การสอนในศตวรรษที่ 21 #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ #การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ #สอนออนไลน์ #Nsm #อพวช #NSMThailand