ใช้ Bloom's Taxonomy อย่างไร ไม่ให้เชย

ครูอาจคุ้นเคยกับชื่อของ Bloom's taxonomy แต่การนำมาใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดอาจไม่ง่ายขนาดนั้น
ใช้ Bloom's Taxonomy อย่างไร ไม่ให้เชย
วิทยากร / สังกัด :
  • อ.วีรภัทร์ สุขศิริ - Graduate School of Education, University of California-Berkeley

นับเป็นเวลากว่า 64 ปี ที่ Bloom's taxonomy หรืออนุกรมวิธานของ Bloom ถูกนำมาใช้ในบริบทของการศึกษา Bloom's taxonomy เป็นโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนและใช้ง่าย เพราะแสดงระดับที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนักเรียน โดยเริ่มจากขั้นต้น คือ ความรู้ความจำ ไปจนถึงขั้นสูง คือ การประเมินค่า หรือ การสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม หลักการพื้นฐานและเป้าหมายทางการศึกษาในปัจจุบัน แตกต่างอย่างมากจากเมื่อ 64 ปีที่แล้ว เช่น การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร จากอิงเนื้อหาวิชา (subject based) เป็นฐานสมรรถนะ (competency-based) รวมทั้ง มโนทัศน์บางประการของ Bloom's taxonomy ก็ถูกละเลยไป ทำให้การประยุกต์ใช้ Bloom's taxonomy มีข้อผิดพลาดและไม่เหมาะสม การบรรยายครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้ครูได้ลองคิดทบทวนใหม่เกี่ยวหลักการสำคัญ ข้อจำกัดและความเป็นไปได้ที่จะใช้ Bloom's taxonomy ในการเรียนการสอนและการประเมินการเรียนรู้ในปัจจุบัน


Tag: #Bloom's Taxonomy #หลักสูตรฐานสมรรถนะ #การเรียนรู้ #การประเมิน #การวัดและประเมินผลการเรียนรู้