สร้างห้องเรียนวิทย์ ให้เป็นวิทย์

สร้างห้องเรียนวิทย์ ให้เป็นวิทย์
วิทยากร / สังกัด :
  • นายธนากร พละชัย - ที่ปรึกษาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Tag: #สอนวิทยาศาสตร์ #เรียนวิทยาศาสตร์ #สังคมอนาคต #Nsm #อพวช #NSMThailand #การสอนในศตวรรษที่ 21 #การจัดการชั้นเรียน #การพัฒนาหลักสูตร #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #STEM/STEAM Education #สุขภาพจิตและกาย #วิทยาศาสตร์