การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ผ่านกิจกรรม Learning Walk : กรณีศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน (Learning Walk : LW) เป็นกิจกรรมที่ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนเป็นไปตามกระบวนการการเรียนรู้เชิงรุก นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น
การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ผ่านกิจกรรม Learning Walk : กรณีศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
วิทยากร / สังกัด :
  • ผอ.อุดม ชูลีวรรณ - โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
  • ศน.ประจวบ พุทธวาศรี - สพม.สงขลา สตูล
  • ศน.สุนันทา สุวรรณะ - สพม.สงขลา สตูล
  • อ.ศิริพร พิทักษ์จินดา - โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
  • อ.ธนกร บริพันธ์ - โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
  • อ.วิลาวัณย์ สัจจกุล - โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
  • อ.พิมพ์สิริ สัจจกุล - โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ได้พัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ผ่านกิจกรรม Learning Wolk PLC : กรณีศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ภายใต้แนวคิด ลดภาระงาน บูรณาการนวัตกรรม เสริมสร้างกำลังใจด้วยพลังบวก จนเกิดนวัตกรรมรูปแบบการนิเทศภายใน โดยใช้กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน (Learning Walk : LW) ร่วมกับกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ (PLC) ไปใช้ในชั้นเรียน พบว่า ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนเป็นไปตามกระบวนการการเรียนรู้เชิงรุก นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นและมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในระดับดีมาก


Tag: #Learning Walk #การเรียนรู้เชิงรุก #Plc #การสอนในศตวรรษที่ 21 #การจัดการชั้นเรียน #จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้ #การพัฒนาหลักสูตร #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ #ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ #นวัตกรรมในโรงเรียน #การจัดการโรงเรียน