Unplugged Coding for EF Development สำหรับเด็กประถมศึกษา

Unplugged Coding เพื่อเพิ่มทักษะด้าน EF จัดเป็นการเรียนและการฝึกฝนแบบ Active Learning
Unplugged Coding for EF Development สำหรับเด็กประถมศึกษา
วิทยากร / สังกัด :
  • ดร.กอบชัย นิยมธรรม - Coding Hero, Imatthio

Unplugged Coding เพื่อเพิ่มทักษะด้าน EF จัดเป็นการเรียนและการฝึกฝนแบบ Active Learning ที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาทักษะ EF ได้แก่ การฝึกคิด การวางแผน การลงมือทำ การทบทวน และการท้าทายที่จะคิดและทำในรูปแบบต่าง ๆ แบบต่าง ๆ โดยจะนำเสนอรูปโจทย์กึ่งสำเร็จรูปให้เด็กได้ฝึกคิด วิเคราะห์และวางแผน ออกแบบอัลกอริทึมที่จะแก้ไขปัญหา คำตอบที่ได้อาจไม่ได้มีคำตอบเดียว เด็กจะต้องคิดหาและเลือกใช้วิธีที่ดีที่สุด เด็กประถมเหล่านี้ เมื่อมีโอกาสออกไปเผชิญโลกภายนอก สิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ แบบต่าง ๆ ก็จะได้คิด วิเคราะห์ วางแผน และจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม การเรียนหรือการเล่นแบท่องจำ ซึ่งเป็นวิธีการแบบเดิม ๆ เพื่อนำมาแก้ไขปัญหา อาจไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดแล้วในยุคนี้ แต่สิ่งที่ได้แท้จริงแล้ว คือ ประสบการณ์จริงที่เด็กได้มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในอนาคต


Tag: #Unplugged Coding #Ef #ประถมศึกษา #การเรียนรู้เชิงรุก #Active Learning #การสอนในศตวรรษที่ 21 #การจัดการชั้นเรียน #การพัฒนาหลักสูตร #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ #STEM/STEAM Education