การพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์บนฐานกระบวนการวิศวกรรม

เรียนรู้วิธีการออกแบบกิจกรรมโครงงานบนฐานวิศวกรรมตั้งแต่วางแผนจนถึงประเมินผล
การพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์บนฐานกระบวนการวิศวกรรม
วิทยากร / สังกัด :
  • รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ - อุปนายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย
  • ผศ.ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฎ์ - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อ.จักรกฤต ภุชงค์ประเวศ - โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

การพัฒนานวัตกรรมด้านการสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้วยการใช้กระบวนการวิศวกรรมบนฐานโครงงานวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการประเมินผล ผลผลิตหรือชิ้นงาน ผ่านกิจกรรมของสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย


Tag: #สมรรถนะหลัก #โครงงานวิทยาศาสตร์ #กระบวนการวิศวกรรม #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การสอนในศตวรรษที่ 21 #นวัตกรรมในโรงเรียน