การออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ศิลปศึกษาออนไลน์ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

ออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้สุนทรียทางศิลปะที่หลากหลายแก่นักเรียนในระหว่างสถานการณ์ covid 19
การออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ศิลปศึกษาออนไลน์ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19
วิทยากร / สังกัด :
  • อ.พิสิฐ น้อยวังคลัง - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กระบวนการออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้สุนทรียทางศิลปะแก่นักเรียนในระหว่างสถานการณ์ covid 19 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนก่อร่างสร้างทัศนคติต่อศิลปะแต่ละแขนง รับรู้ว่าความงาม นั้นมีความหลากหลาย ด้วยกระบวนการเรียนรู้เครื่องมือ และวิธีการในการรับชมหรือ เสพศิลป์ และสร้างสรรค์ศิลปะแขนงต่าง ๆ อาทิ ทัศนศิลป์ ออกแบบ ดนตรีสากล ดนตรีไทย ศิลปะการแสดงและการละคร พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมสร้าง ผลงานศิลปะกับผู้สอน และศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง นำไปสู่การพัฒนา ความคิด และจินตนาการ มองเห็นความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ผลงาน และรูปแบบความงามในเชิงศิลปะที่หลากหลาย พร้อมทั้งเห็นความเชื่อมโยงของ ศิลปะที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์


Tag: #ศิลปศึกษา #การสอนออนไลน์ #การออกแบบประสบการณ์ #สอนออนไลน์ #การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ #การสอนในศตวรรษที่ 21 #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ #STEM/STEAM Education