ผู้ปกครองกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมพัฒนาครูสู่ SLC (School as Learning Community)

ร่วมประสานพลังกับผู้ปกครองในการเปลี่ยนบทบาทของโรงเรียนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ในฐานะองค์กรแห่งการเรียนรู้
ผู้ปกครองกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมพัฒนาครูสู่ SLC (School as Learning Community)
วิทยากร / สังกัด :
  • ผอ.ธนวัฒน์ หมวกเหล็ก - โรงเรียนจำรัสวิทยา

เพราะโรงเรียนต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนเเปลง อยู่ตลอดและรับมือกับปัญหาที่มีทั้งด้านนักเรียน ครู และผู้ปกครอง จึงทำให้โรงเรียนต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการ เปลี่ยนบทบาทของโรงเรียนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนได้รับการจุดประกาย การเป็นโรงเรียนในฐานะองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ดำเนินภายใต้ 3 ปรัชญา 1.การเป็นส่วนรวม 2.การเป็นประชาธิปไตย และ 3.การมีความเป็นเลิศ ที่ขับเคลื่อนด้วยกิจกรรม 3 หลักที่สำคัญ 1. ปฏิรูปการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังในห้องเรียน (Collaborative learning) 2. การสร้างความเป็นเพื่อนร่วมงานของครู และ 3.การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้นำเสนอรูปแบบการเข้ามามีบทบาทของผู้ปกครองในการสร้างโรงเรียนในฐานะองค์กรแห่งการเรียนรู้ ชี้ให้เห็นถึงสภาพที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ปกครองเข้ามาสู่ห้องเรียน และผลที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งโรงเรียนอื่นๆ สามารถนำวิธีปฏิบัติที่เกิดขึ้นไปทดลองปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไป


Tag: #Slc #โรงเรียนในฐานะชุมชนเเห่งการเรียนรู้ #ผู้ปกครอง #ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ #ความยั่งยืน #การจัดการโรงเรียน