ดูแลกายใจวัยว้าวุ่น

เรียนรู้วิธีการฟังอย่างเข้าใจที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางจิตใจของเด็ก ๆ กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่น
ดูแลกายใจวัยว้าวุ่น
วิทยากร / สังกัด :
  • รศ.พญ.บุญยิ่ง มานะบริบูรณ์ - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อ.นพ.สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวัยรุ่น ช่วงวัยที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ ความเข้าใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้พวกเขาเติบโตอย่างมีความสุข นอกจากพ่อแม่ หรือผู้ปกครองแล้ว คุณครูผู้ที่มีความใกล้ชิดกับนักเรียนจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ อาจเป็นที่พึ่งพาสุดท้ายของเด็ก ๆ เมื่อพวกเขาพบกับปัญหา เรียนรู้วิธีการฟังอย่างเข้าใจที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางจิตใจของเด็ก ๆ กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่น


Tag: #วัยรุ่น #สุขภาพกาย #สุขภาพจิต #การจัดการชั้นเรียน #จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้