ลดการกลั่นแกล้งในโรงเรียน ด้วยเทคนิค Whole School Management สำหรับผู้บริหาร

หัวข้อนี้มุ่งให้ผู้เข้าร่วมเกิดความตระหนักของผลกระทบจากการกลั่นแกล้งรังแก มองเห็นทางเลือกในการป้องกันและช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้อง
ลดการกลั่นแกล้งในโรงเรียน ด้วยเทคนิค Whole School Management สำหรับผู้บริหาร
วิทยากร / สังกัด :
  • อ.วีณา ว่องไววิทย์ - โรงเรียนเพลินพัฒนา
  • พญ.โชษิตา ภาวสุทธิไพสิฐ - สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  • ผอ.ธนวัฒน์ หมวกเหล็ก - โรงเรียนจำรัสวิทยา
  • ครูวันวิสาข์ วัชโรบล - โรงเรียนทอสี

หัวข้อนี้มุ่งให้ผู้เข้าร่วมเกิดความตระหนักของผลกระทบจากการกลั่นแกล้งรังแก มองเห็นทางเลือกในการป้องกันและช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้อง และนำไปสู่การตัดสินใจลงมือสร้างโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยได้เรียนรู้ (Well-being) เนื้อหาของเวิร์กช็อปนี้ประกอบด้วย (1) ประเภทของการกลั่นแกล้ง และสาเหตุของการกลั่นแกล้ง (2) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (3)ผลกระทบของการกลั่นแกล้งรังแกในโรงเรียน ต่อชีวิตของเด็กในระยะยาว (4) แนวทางการป้องกัน และช่วยเหลือ (5) ประสบการณ์ของโรงเรียนที่ได้รับเชิญ และ (6) ทางเลือกสำหรับผู้บริหารโรงเรียนในการสร้างโรงเรียนปลอดการกลั่นแกล้งรังแก


Tag: #การกลั่นแกล้งรังแก #โรงเรียนปลอดภัย #Well-being #ผู้บริหาร #Whole School Management #การจัดการชั้นเรียน #จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้ #ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ #สุขภาพจิตและกาย #นวัตกรรมในโรงเรียน