จิตวิทยาโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมและอารมณ์ของนักเรียน

ชวนครูเรียนรู้วิธีเสริมสร้างทักษะทางสังคมและอารมณ์ของนักเรียน รู้บทบาทของโรงเรียนและชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
จิตวิทยาโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมและอารมณ์ของนักเรียน
วิทยากร / สังกัด :
  • ดร.ภัทรพร แจ่มใส - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
  • อ.ศรสลัก นิ่มบุตร - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะทางสังคมและอารมณ์หรือการเรียนรู้อารมณ์สังคม (SEL) ได้โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน เมื่อนักเรียนเข้าสู่รั้วของโรงเรียน “ครู” จะทำหน้าที่ในการเสริมสร้างทักษะทางสังคมและอารมณ์ของนักเรียนผ่านการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยบูรณาการการเรียนรู้อารมณ์สังคมเข้ากับแผนการจัดการเรียนรู้ เช่น การสอนการแสดงออกทางอารมณ์ การควบคุมอารมณ์ ส่งเสริมความกล้าที่จะลองทำสิ่งต่าง ๆ สร้างวินัยในการส่งงาน รับรู้มุมมองของเพื่อนผ่านการเรียน ซึ่งถูกสอดแทรกอยู่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะของนักเรียนเกือบทุกรายวิชาหลัก ในมุมมองของนักจิตวิทยาโรงเรียนและครูแนะแนวนั้น การศึกษาในหัวข้อนี้จะช่วยให้ครูได้รู้วิธีเสริมสร้างทักษะทางสังคมและอารมณ์ของนักเรียน รู้บทบาทของโรงเรียนและชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ครูควรมีการวางแผน และข้อพึงระวังอะไร ก่อนที่โรงเรียนจะเปิดเรียนให้นักเรียนกลับมาเรียนเหมือนในสภาวะปกติ


Tag: #จิตวิทยาโรงเรียน #ทักษะทางสังคมและอารมณ์ #การควบคุมอารมณ์ #จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้ #การศึกษาพิเศษ #สุขภาพจิตและกาย