การจัดการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะผ่านกิจกรรมเชิงรุกโดย iPad

การจัดการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะผ่านกิจกรรมเชิงรุกโดย iPad
วิทยากร / สังกัด :
  • ผศ.ดร. ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

เวิร์กชอปนี้เหมาะสำหรับคุณครูที่มีความต้องการเรียนรู้และฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านแนวคิด การศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency-based Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ อย่างผสมผสานเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยคุณครูจะได้เรียนรู้วิธีการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วย iPad ในชั้นเรียนในลักษณะของการใช้ iPad เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ โดยเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญพร้อมความสนุก เข้าใจง่าย และสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในชั้นเรียน

ท่านสามารถทำแบบประเมินโดยการคลิก ที่นี่ หรือ copy URL ต่อไปนี้ไปวางบนบราวเซอร์ที่ท่านใช้ https://bit.ly/2JsM3ei


เข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ออนไลน์ระดับมืออาชีพฟรีที่ศูนย์การเรียนรู้ Apple Teacher  ลงทะเบียนตอนนี้!


Tag: #การจัดการเรียนรู้ #สมรรถนะ #กิจกรรมเชิงรุก