ความรอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับครูสุขศึกษา พลศึกษาในโรงเรียน

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับครูสุขศึกษา พลศึกษาในโรงเรียน
วิทยากร / สังกัด :
  • ผศ.ดร.วรรณวิสา บุญมาก - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • อ.นรินทรา จันทศร - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Health Literacy หรือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อวิเคราะห์ แปลความหมาย ประเมิน ปฏิบัติและจัดการตนเอง รวมทั้งชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัวและชุมชน เพื่อสุขภาพที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นการสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลในการธำรงรักษาสุขภาพตนเองอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ระบบการศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของเยาวชน บุคคลากรทางการศึกษา มีความจำเป็นที่จะต้องมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อช่วยพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ เช่น การพัฒนาทักษะที่นำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขอนามัยในเด็ก การบูรณาการหลากหลายมิติ โดยเชื่อมโยงทักษะทั่วไป กับความรู้ทางด้านเทคนิค สังคม วัฒนธรรม เพื่อตอบสนองเหตุการณ์ต่างๆ ในบริบทของสังคม การสื่อสารแบบ interactive ภายใต้บริบททางสังคม และการส่งเสริมความสามารถและพลังอำนาจในการพัฒนาระบบสุขภาพของประชาชนและประเทศต่อไป

กรุณาทำแบบประเมินโดยการคลิก ที่นี่ หรือ copy URL ต่อไปนี้เพื่อนำไปเปิดในบราวเซอร์ของท่าน https://bit.ly/2V2Tzzb


Tag: #สุขศึกษา #สุขภาพ #การออกแบบการจัดการเรียนรู้