กระบวนการสร้างนวัตกรรม STEAM4INNOVATOR (1)

กระบวนการสร้างนวัตกรรม STEAM4INNOVATOR (1)
วิทยากร / สังกัด :
  • คุณปัทมาวดี พัวพรหมยอด - สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • คุณสาธิตา หงษ์ลอย - สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • คุณศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ - สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • คุณสิริพร เข็มแก้ว - สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • คุณธัญญาเรศ ล้อมรัตนพนา - สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(สนช.) ได้มุ่งมั่นในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติทั้งยังส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของเยาวชน โดยมีแผนการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม สําหรับเยาวชนไทยที่ต้องการก้าวไปเป็นนวัตกร ผ่านกระบวนการ สร้างนวัตกรรม “STEAM4INNOVATOR” ซึ่งเป็นแนวทางจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ ที่นําความรู้ด้านธุรกิจและการ เป็นผู้ประกอบการมาบูรณาการเข้ากับความรู้ความเข้าใจทางด้าน STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) เพื่อให้คุณครูสามารถนําไปใช้กับนักเรียน นิสิตนักศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพ และสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีมิติของการประกอบธุรกิจนวัตกรรมอยู่ด้วย กระบวนการสร้างนวัตกรรม “STEAM4INNOVATOR” ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 Insight เริ่มต้นกระบวนการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมด้วยการรับรู้สิ่งแวดล้อม รู้ลึก รู้จริง สามารถมองเห็นปัญหาที่แท้จริง เข้าถึงมุมมองใหม่ จนสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความอยากที่จะคิดไอเดียสุดเจ๋งมาต่อยอดสร้างสรรค์เป็น ธุรกิจที่สร้างคุณค่า ขั้นตอนที่ 2 Wow Idea การต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ กําหนดปัญหาและเป้าหมายในการ แก้ไขที่ชัดเจน เพื่อให้ได้คําตอบใหม่ที่แตกต่าง สร้างสรรค์ ทําได้จริง และมีคุณค่าเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ที่กําหนดไว้ขั้นตอนที่ 3 Business Model การสร้างชิ้นงานตัวอย่าง การออกแบบแนวคิด และแผนบริหาร จัดการทั้งหมด ซึ่งจะเกี่ยวข้องทั้งการเชื่อมโยงคน เทคโนโลยี ทรัพยากร และความหลากหลาย ไปสู่เป้าหมายที่ทํา ได้จริง ขั้นตอนที่ 4 Production & Diffusion การลงมือสร้างผลงานนวัตกรรมและการลงมือทําอย่างจริงจังให้ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทางธุรกิจ เพื่อกระจายผลผลิตออกสู่ตลาด

ท่านสามารถทำแบบทดสอบโดยการคลิก ที่นี่ หรือ copy URL ต่อไปนี้ไปวางบนบราวเซอร์ที่ท่านใช้ https://bit.ly/3oBwDEV
และท่านยังสามารถทำแบบประเมินโดยการคลิก ที่นี่ หรือ copy URL ต่อไปนี้ไปวางบนบราวเซอร์ที่ท่านใช้ https://bit.ly/3e7YyqU


Tag: #Steam4Innovator #นวัตกรรม #นวัตกร #Steam #Nia