โครงงานวิทย์แบบคิดนอกห้อง

โครงงานวิทย์แบบคิดนอกห้อง
วิทยากร / สังกัด :
  • คุณธนากร พละชัย - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

“วิทยาศาสตร์” คือกระบวนการหาคำตอบซึ่งเป็นเหตุให้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบความรู้มาตั้งแต่อดีตและจะยังคงมีการค้นพบความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องในอนาคต กิจกรรม “โครงงานวิทย์แบบคิดนอกห้อง” จะทำความเข้าใจ “ทักษะกระบวนการพื้นฐาน (Basic Process Skills)” จากตัวอย่างและกิจกรรม ตั้งแต่การสังเกต การตั้งคำถาม การวางแผน การวิเคราะห์และการนำเสนอ ซึ่งจะเป็นการสร้างทักษะที่จำเป็นแก่นักเรียนทุกระดับชั้น ทั้งจะทำให้การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ใกล้ตัวเป็นธรรมชาติและมีความหมายยิ่งขึ้น

ท่านสามารถทำแบบประเมินโดยการคลิก ที่นี่ หรือ copy URL ต่อไปนี้ไปวางบนบราวเซอร์ที่ท่านใช้ https://bit.ly/2IXWgQb


Tag: #โครงงานวิทยาศาสตร์ #วิทยาศาตร์นอกห้องเรียน #ทักษะกระบวนการพื้นฐาน (Basic Process Skills) #วิทยาศาสตร์