การสังเคราะห์แนวโน้มและทิศทางการวิจัยด้านสะเต็มศึกษา

การสังเคราะห์แนวโน้มและทิศทางการวิจัยด้านสะเต็มศึกษา
วิทยากร / สังกัด :
  • รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ควรมีการสังเคราะห์งานวิจัยทางด้านสะเต็มศึกษาว่าตอนนี้เรามีองค์ความรู้อะไรบ้าง ขาดอะไรไป แล้วช่วยกันเติมเต็ม งานวิจัยทางด้านสะเต็มศึกษาควรมุ่งให้เกิด impact ที่ทำให้คนไทยอยู่ดีกินดีมึความผาสุก

ท่านสามารถทำแบบประเมินโดยการคลิก ที่นี่ หรือ copy URL ต่อไปนี้ไปวางบนบราวเซอร์ที่ท่านใช้ https://bit.ly/2E7brEh


Tag: #การวิจัย #วิทยาศาสตร์ศึกษา