ภาวะผู้นำทางวิชาการสำหรับการศึกษายุค 4.0

ภาวะผู้นำทางวิชาการสำหรับการศึกษายุค 4.0
วิทยากร / สังกัด :
  • รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาวะผู้นำทางวิชาการ (Instructional Leadership) เป็นสิ่งที่มีมานานแล้วตั้งแต่ยุคการศึกษา 1.0 เรื่อยมา ถือเป็นคานงัดที่สำคัญสำหรับการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ระบบนิเวศวิทยาทางการศึกษา (The Education Ecosystem) มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยยุค 4.0 นี้เป็นยุคของThird Wave คือการปฏิวัติทางเทคโนโลยี เป็นยุคที่Internet เฟื่องฟูก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการสร้างแหล่งการเรียนรู้ใหม่ นำไปสู่ปรากฎการณ์ Digital Disruption ที่ทำให้ระบบนิเวศวิทยาทางการศึกษาเกิดการพลิกผันและเกิดความเป็นพลวัตรสูงกว่าในอดีตมาก ทำให้ภาวะผู้นำทางวิชาการของครูและผู้บริหารต้องปรับตัวขนานใหญ่แบบเปลี่ยนทั้ง mindset และกระบวนการในการสร้างอิทธิพลต่อผู้เรียน ที่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างจากแนวดิ่งมาเป็นแนวราบและทักถอเป็นเครือข่ายใยแมงมุมที่มีพลังยึดโยงความรู้สึกของผู้เรียนได้ และการเติมความฉลาดรู้ทางเทคโนโลยีไอซีที (IT-Literacy) ที่ผู้นำทางวิชาการยุค4.0 ต้องมีไม่ใช่แค่ควรมี รวมถึงความสมรรถนะ (Competency) ในการปรับตัวของผู้นำทางวิชาการที่ต้องมี 4 F กล่าวคือ ทำได้อย่างรวดเร็ว (Fast) ยืดหยุ่น (Flexible) เป็นมิตรกับผู้เรียน (Friendly) และตอบโจทย์ตรงความต้องการของสังคม (Focus)

ท่านสามารถทำแบบประเมินโดยการคลิก ที่นี่ หรือ copy URL ต่อไปนี้ไปวางบนบราวเซอร์ที่ท่านใช้ https://bit.ly/35IDtRG


Tag: #ภาวะผู้นำ #การศึกษายุค 4.0