สอนอย่างไรให้ถูกใจ Gen Z

สอนอย่างไรให้ถูกใจ Gen Z
วิทยากร / สังกัด :
  • รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เด็กรุ่นใหม่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี สื่อออนไลน์ และมีบุคลิกกล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ ในสิ่งที่ตนเชื่อ การเรียนการสอนยุคใหม่จึงต้องปรับเปลี่ยนเพื่อเสริมจุดเด่นดังกล่าวผ่านการพัฒนาทักษะการรู้ในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนแบบ active learning และการนำเทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะตอบโจทย์การเรียนรู้ของเด็กเจนเนอเรชั่น Z

ท่านสามารถทำแบบประเมินโดยการคลิก ที่นี่ หรือ copy URL ต่อไปนี้ไปวางบนบราวเซอร์ที่ท่านใช้ https://bit.ly/3hCoaML


Tag: