การจัดบรรยากาศการเรียนทางไกลที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมและการนำตนเองในการเรียนรู้ของผู้เรียน

การจัดบรรยากาศการเรียนทางไกลที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมและการนำตนเองในการเรียนรู้ของผู้เรียน
วิทยากร / สังกัด :
  • ผศ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลการจัดบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในบริบทการเรียนทางไกล ซึ่งผู้สอนหรือผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้มีบทบาทสำคัญมากในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีสำหรับผู้เรียนตลอดช่วงการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ ประกอบด้วยการอธิบายความแตกต่างของการศึกษาและการเรียนรู้ทางไกลบรรยากาศการเรียนรู้และวิธีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบทบาทของผู้สอนและผู้เรียน ผู้เขียนหวังว่าเนื้อหาความรู้ในบทความนี้จะช่วยเปิดโลกทัศน์ทางความคิดและให้แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนที่คุณครูและผู้สนใจสามารถนำไปปรับและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีและการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะการนำตนเองในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญในการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดตลอดชีวิต (Lifelong Learner) นั่นเอง

ท่านสามารถทำแบบประเมินโดยการคลิก ที่นี่ หรือ copy URL ต่อไปนี้ไปวางบนบราวเซอร์ที่ท่านใช้ https://bit.ly/3mujk7W


Tag: