เทคนิคการสอนออนไลน์ด้วยเครื่องมือดิจิทัล 2020

เทคนิคการสอนออนไลน์ด้วยเครื่องมือดิจิทัล 2020
วิทยากร / สังกัด :
  • อ.ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี - คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • อ.สิรินทรา อาจหาญ - โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์)
  • อ.อารีรัตน์ แสงสุขดี - โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1
  • อ.ณิชนันท์ ศรีสังข์ - คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สิ่งที่สำคัญในการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 นั้นจำเป็นจะต้องพัฒนาครูซึ่งเป็นหัวใจหลักสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนซึ่งจะส่งผลให้การศึกษามีความก้าวหน้าและเหมาะกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่อยู่ในยุคของเทคโนโลยีข่าวสารความรู้ที่มีอยู่อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนการสอนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนการวัดประเมินผลที่ทำให้ผู้เรียนสามารถได้รับความรู้ได้อย่างรวดเร็วสามารถตรวจสอบและพัฒนาตนเองให้เหมาะกับความสนใจการบริหารจัดการนักเรียนในห้องเรียนที่มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครูจะเป็นส่วนที่ช่วยทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในห้องเรียนทรัพยากรการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการขับเคลื่อนการเรียนรู้เชิงการปฏิบัติการรวมไปถึงชุมชนแห่งการเรียนรู้ของเครือข่ายครูและนักการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถระดับมืออาชีพและหัวใจสำคัญการพัฒนาผู้เรียนบุคคลโดยการเอาใจใส่ดูแลสมรรถนะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและรวดเร็วมีสิ่งต่างๆมากมายที่ผู้เรียนในยุคนี้ต้องพัฒนาให้มีความสามารถที่หลากหลายและสามารถนำไปใช้ในปัจจุบันสู่อนาคต ผู้ที่จะขับเคลื่อนการศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้นคือครูซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะความสามารถและทัศนคติที่ดี ซึ่งครูจะต้องมีสมรรถนะ ที่หลากหลายเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนไม่ว่าจะเป็น การบูรณาการเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่รวดเร็วและเหมาะกับผู้เรียนในยุคปัจจุบัน พัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้เรียนเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดนวัตกรรมทางการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานหรือดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีข้อมูลที่หลากหลายนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การวัดประเมินผลนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนได้นำข้อมูลต่างๆในการพัฒนาตนเองมาปรับปรุงแก้ไขได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการของตนเองมากที่สุด การพัฒนาการทำงานของผู้เรียนวิธีการบริหารจัดการความรู้ความสามารถของผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนรู้แบบร่วมกันสามารถกระจายความรู้ผ่านการถ่ายทอดความรู้ความสามารถของผู้เรียนรายบุคคลสู่กลุ่ม การเรียนรู้ตลอดชีวิตจะเป็นประโยชน์มากสำหรับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ของครูสู่นักเรียนทำให้ครูสามารถนำความรู้ที่ทันสมัยมาปรับปรุงผู้เรียนในยุคปัจจุบัน ทรัพยากรการเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการพัฒนาผู้เรียนเชิงการปฏิบัติการที่จำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยและสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว การสร้างสมดุลแห่งความรู้ของครูและนักศึกษามืออาชีพจะช่วยทำให้ผู้สอนเพิ่มประสบการณ์พัฒนาเป็นประสบการณ์จากครูเป็นนักการศึกษาและครูมืออาชีพ และสุดท้ายการเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเนื่องจากผู้เรียนมีความแตกต่างกันทางด้านความรู้ความสามารถเราสามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้โดยการสังเกตผู้เรียนเป็นรายบุคคล

ท่านสามารถทำแบบประเมินโดยการคลิก ที่นี่ หรือ copy URL ต่อไปนี้ไปวางบนบราวเซอร์ที่ท่านใช้ https://bit.ly/3iFyR2o 


Tag: #เทคนิคการสอน #ศตวรรษที่21 #Digital Teaching #ทักษะศตวรรษที่ 21 #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้