การแก้ปัญหาชุมชนด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต

การแก้ปัญหาชุมชนด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต
วิทยากร / สังกัด :
  • ผศ.ณัฐณิชา รื่นบุญ - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
  • อ.กฤษณา โภคพันธ์ - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กิจกรรมการแก้ปัญหาชุมชนด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต (Community Problem Solving; CmPS) เป็นกิจกรรมที่ศึกษาวิจัยปัญหาที่มีในชีวิตจริง เลือกปัญหาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving) กิจกรรม CmPS เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต นักเรียนได้ค้นหาปัญหา ระบุปัญหาจริงและใช้วิธีการแก้ปัญหาที่สามารถทำได้แท้จริงในชุมชน ท้องถิ่น รัฐ ประเทศชาติหรือแม้แต่ระดับโลก ในกิจกรรม CmPS นั้นเป็นการตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ด้านบริการและการมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวม ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่บุคคลในสังคมปัจจุบันต้องการให้เกิดขึ้นกับเยาวชนทุกประเทศ กิจกรรม CmPS สามารถจัดเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรหรือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในโรงเรียน การจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานในระยะเวลาหนึ่ง อาจจะเป็นเดือนหรือเป็นปีหรือดำเนินงานต่อเนื่องทุก ๆ ปีก็ได้ โดยนักเรียนสามารถจัดทำโครงการที่มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพและด้านการศึกษา เป็นต้น สำหรับเป้าหมายของกิจกรรม CmPS คือการพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) มีความคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 2) มีความตระหนักถึงความสำคัญของชุมชน 3) มีกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา 4) มีทักษะในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 5) มีกระบวนการวิจัย 6) มีการทำงานเป็นทีม และ 7) มีทักษะการบริหารจัดการเวลา

ท่านสามารถทำแบบประเมินโดยการคลิก ที่นี่ หรือ copy URL ต่อไปนี้ไปวางบนบราวเซอร์ที่ท่านใช้ https://bit.ly/2FqUhlN 


Tag: #Community Problem Solving #จิตสาธารณะ #ทักษะศตวรรษที่ 21