สอนโครงงานออนไลน์อย่างไร: เพื่อเสริมสร้างชีวิตวิถีใหม่ของพลเมืองไทย 4.0

สอนโครงงานออนไลน์อย่างไร: เพื่อเสริมสร้างชีวิตวิถีใหม่ของพลเมืองไทย 4.0
วิทยากร / สังกัด :
  • ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ - โรงเรียนราชินีบน

สถานการณ์โควิด 19 ส่งผลให้โรงเรียนต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ดังเช่น โรงเรียนราชินีบนได้ปรับวิสัยทัศน์เป็น การพัฒนาสมรรถนะชีวิตวิถีใหม่ของกุลสตรีราชินีบน 4.0 โดยทันที ส่งผลให้หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ต้องปรับปรุงให้เอื้อต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ ฝ่ายวิชาการได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานนวัตกรรมในระบบออนไลน์ขึ้น เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความคิดเชิงนวัตกรรม ความฉลาดรู้ด้านสุขภาพ และความฉลาดรู้ดิจิทัล โดยมีจุดเน้นให้นักเรียนพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีใหม่ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและอาชีพในโลกยุคดิจิทัล นอกจากนี้ ยังบูรณาการคำถามเชิงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในกระบวนการพัฒนาโครงงานนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างครอบคลุมและสมดุลตามหลักพอประมาณ มีเหตุผลและภูมิคุ้มกัน รวมถึงเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม

ท่านสามารถทำแบบประเมินโดยการคลิก ที่นี่ หรือ copy URL ต่อไปนี้ไปวางบนบราวเซอร์ที่ท่านใช้ https://bit.ly/3kpsyRe


Tag: #การสอนโครงงานแบบออนไลน์ (online project instruction) #สะเต็มศึกษา #ทักษะศตวรรษที่ 21 #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้