การพัฒนาทักษะด้านการออกแบบเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดวิทยาการคำนวณสู่โครงงาน

การพัฒนาทักษะด้านการออกแบบเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดวิทยาการคำนวณสู่โครงงาน
วิทยากร / สังกัด :
  • ผศ.ดร.อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์ - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • พันเอก สิทธิโชค มุกเตียร์ - อดีต อาจารย์ แผนกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

การฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะการออกแบบและเทคโนโลยี(ตัวชี้วัดที่ 4.1 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ต้องสอนควบคู่กับ ว.4,2 วิทยาการคำนวณ โดยการออกแบบและเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน และทักษะที่สำคัญ คือ "ผู้เรียนจะต้องเข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม" กิจกรรมการฝึกอบรมจะประกอบด้วย การฝึกทักษะเชิงวิศวกรรม การใช้เครื่องมือ การเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น การต่อวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน การประยุกต์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้มาเป็นส่วนขยายเชื่อมต่อกับระบบสมองกลฝังตัว(Kidbright & Microbit) การเขียนโค้ดเพื่อสั่งการ ควบคุมให้อุปกรณ์หรือโครงงานทำงาน โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ตามชีวิตประจำวัน ลงทุนน้อย ครูสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ทันที

ท่านสามารถทำแบบประเมินโดยการคลิก ที่นี่ หรือ copy URL ต่อไปนี้ไปวางบนบราวเซอร์ที่ท่านใช้ https://bit.ly/33DBXxT


Tag: #การออกแบบเทคโนโลยี #วิทยาการคำนวณ #โครงงาน #สะเต็มศึกษา #ทักษะศตวรรษที่ 21 #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การออกแบบเทคโนโลยีและโครงงาน