การส่งเสริม Design Thinking ของเด็กปฐมวัย

การส่งเสริม Design Thinking ของเด็กปฐมวัย
วิทยากร / สังกัด :
  • รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การคิดเชิงออกแบบสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นการพัฒนาวิธีคิดของเด็กในการแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การคิดเชิงออกแบบจะช่วยให้ครูมองเห็นศักยภาพของเด็ก เติบโตทางวิชาชีพ และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

ท่านสามารถทำแบบประเมินโดยการคลิก ที่นี่ หรือ copy URL ต่อไปนี้ไปวางบนบราวเซอร์ที่ท่านใช้ https://bit.ly/35UMbwD


Tag: #ปฐมวัย #พัฒนาการเด็ก #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การพัฒนาหลักสูตร