การดูแลใจตนเองเพื่อการทำงานในวิชาชีพครู

การดูแลใจตนเองเพื่อการทำงานในวิชาชีพครู
วิทยากร / สังกัด :
  • อ.ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง - สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

ทักษะการดูแลจิตใจตนเองเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกวิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพครู การดูแลใจตนเอง โดยใช้กระบวนการทางจิตวิทยา เช่น การตระหนักรู้ในตนเอง การยอมรับตนเอง การหาความสุขทางใจ และให้ทางเลือกกับตนเอง จะทำให้ครูมีพลังใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้น และมีความสุขในการทำงานมากขึ้น

ท่านสามารถทำแบบประเมินโดยการคลิก ที่นี่ หรือ copy URL ต่อไปนี้ไปวางบนบราวเซอร์ที่ท่านใช้ https://bit.ly/3mumad1


Tag: #จิตวิทยา #สุขภาพจิต #การดูแลจิตใจตนเอง #จิตวิทยาการปรึกษา #จิตวิทยาการเรียนรู้