การเรียนรู้ของนักศึกษาครูผ่าน PLC: ช่วยครูมือใหม่กล้าเปลี่ยนชั้นเรียน

การเรียนรู้ของนักศึกษาครูผ่าน PLC: ช่วยครูมือใหม่กล้าเปลี่ยนชั้นเรียน
วิทยากร / สังกัด :
  • ผศ.ดร.เรวณี ชัยเชาวรัตน์ - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  • อ.พรทิพา หล้าศักดิ์ - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  • นายเมธิชัย บุบผา - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ความร่วมมือระหว่างสถาบันฝึกหัดครูและโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (Professional Development Schools: PDS) เป็นสิ่งจำเป็นในการศึกษาของนักศึกษาครู เราทราบกันดีว่า การฝึกสอนและระบบการให้คำปรึกษามีผลต่อการจัดการเรียนการสอนของครูฝึกสอน ซึ่งยังเป็นครูที่ขาดประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนคิดร่วมกับครูพี่เลี้ยงรวมทั้งอาจารย์นิเทศก์ ตามแนวทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) จะช่วยให้นักศึกษาครูเกิดการเรียนรู้และสามารถการออกแบบการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับบริบทยิ่งข้ึน โดยสามารถเชื่อมโยงระหว่างความรู้ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติในชั้นเรียนจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก PLC นักศึกษาครูจะได้ทบทวนและสะท้อนคิด เกี่ยวกับข้อจำกัดรวมทั้งจุดที่ควรปรับปรุงในการออกแบบการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งการทบทวน วิเคราะห์จุดดีและข้อจำกัดในการจัดการเรียนการสอนของตนเองจะช่วยให้นักศึกษากล้าที่จะปรับแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณค่าแตกต่างจากแผนการจัดการเรียนการสอนเดิม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้นักศึกษามีความมั่นใจในการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของตนเอง มีความสุขในชั้นเรียนในฐานะครูมากยิ่งขึ้น และพยายามพัฒนา "ความเป็นครู ของตนเองอยู่ตลอดเวลา"

ท่านสามารถทำแบบประเมินโดยการคลิก ที่นี่ หรือ copy URL ต่อไปนี้ไปวางบนบราวเซอร์ที่ท่านใช้ https://bit.ly/3hxvpFH 


Tag: #นักศึกษาครู #ครูมือใหม่ #Plc #การจัดการชั้นเรียน #การออกแบบการจัดการเรียนรู้