การนิเทศเชิงรุกตามแนวคิด MC - LS - PLC

การนิเทศเชิงรุกตามแนวคิด MC - LS - PLC
วิทยากร / สังกัด :
  • ศน.รังสิมา จันทะโชติ - สำนักการศึกษา เมืองพัทยา
  • ศน.วิราวรรณ สมเขื่อน - สำนักการศึกษา เมืองพัทยา

มาตรฐานการศึกษาของชาติเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ของคนไทย โดยมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 เน้นการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์การศึกษา (Desired Outcomes of Education: DOE) ที่เหมาะสมตามช่วงวัยในแต่ละช่วงวัยในแต่ละระดับ และประเภทการศึกษา จัดทำเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการศึกษา 3 ด้าน ประกอบด้วย ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง คุณลักษณะของบุคคลดังกล่าวถือเป็นคุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่สามารถธำรงความเป็นไทย และแข่งขันได้ในเวทีโลก ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดังนั้นครูในศตวรรษที่ 21 จึงต้องทำงานแบบมืออาชีพที่รู้รอบทั้งเนื้อหาวิชาการ และวิธีจัดการเรียนการสอน เพื่อปฏิรูปโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community : SLC) จะสามารถทำให้ “เด็กทุกคนได้รับสิทธิในการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้สูงขึ้น” และ “การเตรียมพร้อมสังคมสำหรับระบอบประชาธิปไตย” ซึ่งเป็นภารกิจส่วนรวมของโรงเรียนเกิดขึ้นจริงด้วยปรัชญา 3 ประการ นั่นคือ ปรัชญาสำหรับส่วนรวม (Public Philosophy) ปรัชญาของระบอบประชาธิปไตย (Democracy Philosophy)และปรัชญาของความเป็นเลิศ (Excellence Philosophy) สถานศึกษาที่ใช้แนวคิดของ SLC ที่เน้น 1. การทำงานแบบรวมพลังของชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Collaboration) 2. การสืบสอบ (Inquiry) 3. วิถีประชาธิปไตย (Democracy) 4. ความเป็นเลิศ (Excellence) โดยเฉพาะมีการใช้ PLC ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้สามารถมีความรู้และมีค่านิยมรวมทั้งทำงานแบบรวมพลังบนวิถีประชาธิปไตย ทำให้สถานศึกษามีโอกาสพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561

ท่านสามารถทำแบบประเมินโดยการคลิก ที่นี่ หรือ copy URL ต่อไปนี้ไปวางบนบราวเซอร์ที่ท่านใช้ https://bit.ly/2ZHXSCN


Tag: #การนิเทศเชิงรุก #แนวคิด Plc #Mentoring Coaching #Lesson Study #ทักษะศตวรรษที่ 21 #การจัดการชั้นเรียน #การพัฒนาหลักสูตร #การออกแบบการจัดการเรียนรู้