จุดประกายการเรียนรู้และการสอนเพื่ออนาคต | 28 มีนาคม 2024 : 10.40 - 12.00 น.

เปลี่ยนจากการท่องจำและแบบทดสอบแบบเดิม ๆ ไปสู่การพัฒนาชุดทักษะสมรรถนะที่ครอบคลุมและความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
จุดประกายการเรียนรู้และการสอนเพื่ออนาคต | 28 มีนาคม 2024 : 10.40 - 12.00 น.
วิทยากร / สังกัด :
  • Peter Murray - Apple Southeast Asia, Education Leadership & Learning
  • ประวิตย์ ศรีหนองหว้า Prawit Srinongwa - รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (Satit PIM) Apple Distinguished School
  • จิตติพันธ์ ความคนึง Jittipan Kwamkanung - หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (Satit PIM) Apple Distinguished Educator
  • ณัฐวุฒิ สกุณี Nuttawut Sagunee - หัวหน้าฝ่ายจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (Satit PIM) Apple Distinguished Educator

เทคโนโลยีใหม่ๆ กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ทำงาน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน นักเรียนจำเป็นต้องได้รับทักษะใหม่และแตกต่างเพื่อที่จะประสบความสำเร็จทั้งในและนอกห้องเรียน และการส่งเสริมให้นักการศึกษาของคุณสามารถสอนทักษะเหล่านั้นได้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่า
ร่วมเรียนรู้ไปกับ Apple ถึงแนวทางจัดเตรียมเทคโนโลยีและเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับนักการศึกษาในการมีส่วนร่วม สอน และประเมินนักเรียนเพื่อช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ร่วมเรียนรู้จากผู้นำของโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในฐานะ Apple Distinguished School ถึงวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีของโรงเรียนและด้านการพัฒนาด้านวิชาชีพครู
ร่วมเรียนรู้จาก Apple Distinguished Educators ในการนำวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีของโรงเรียนสู่การปฏิบัติจริงอย่างเข้มแข็งตามกรอบแนวคิด TPACK Model (Technological Pedagogical Content Knowledge) บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในชั้นเรียนจริง


Tag: #สมรรถนะการเรียนรู้ #เทคโนโลยี #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ #Deeper Learning #นวัตกรรมในโรงเรียน #Apple Distinguished Educator #Apple Distinguished School #TPACK Model #Technological Pedagogical Content Knowledge