[Webinar] ก้าวสู่ความสำเร็จ…พัฒนาทักษะอารมณ์ สังคม อย่างไรให้ผู้เรียน

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาทักษะ SEL สำหรับผู้เรียน
[Webinar] ก้าวสู่ความสำเร็จ…พัฒนาทักษะอารมณ์ สังคม อย่างไรให้ผู้เรียน
วิทยากร / สังกัด :
  • อ.ดร.พิมพ์ประภา พาลพ่าย - สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Webinar นี้จะถ่ายทอดสดในวันพฤหัสบดีที่ 21 ต.ค. 2564 เวลา 11:00 - 11:45 น. นี้ โปรดติดตาม


Tag: #การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม #การสอนในศตวรรษที่ 21 #จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้ #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #สุขภาพจิตและกาย