โลกหมุนไป ครูใหญ่หมุนตาม: ประสานพลังคนรุ่นใหม่ สร้างความเปลี่ยนแปลง


Growing Our Principals: สร้างครูใหญ่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในบริบทที่ซับซ้อน และโลกที่ไม่เหมือนเดิม 
TPF จากการรวมตัวของกลุ่มครูใหญ่ผู้นำกว่า 200 โรงเรียนที่มีขนาด สังกัดและบริบทที่แตกต่างกัน หากแต่มีปรัชญาการทำงานเดียวกัน คือ "การสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณภาพแก่ผู้เรียนทุกคน" สู่เวที Principal Forum เวทีเดียวที่จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทฤษฎีความเป็นผู้นำที่ทันสมัย และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศท่ามกลางบริบทที่ซับซ้อน และโลกที่ไม่เหมือนเดิม 
ในระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ผู้นำโรงเรียนมีความสำคัญ มีอิสระในการตัดสินใจ เป็นผู้นำที่พัฒนาโรงเรียนในภาพรวม ในขณะที่หน่วยงานต้นสังกัดวัดความก้าวหน้าในเชิงสนับสนุน เช่น ระบุบทบาทที่ชัดเจนของผู้นำที่มีประสิทธิภาพ กระจายอำนาจการตัดสินใจ และพัฒนาภาวะผู้นำตลอดเส้นทางวิชาชีพของการเป็นผู้นำ ครูใหญ่ที่มีประสิทธิภาพพร้อมสนับสนุนครูทุกคนให้มีภาวะผู้นำในการสอน (instructional leadership) เพื่อที่จะสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ สร้างสภาพแวดล้อมที่ร่วมมือรวมพลังในโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วม และตัดสินใจในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ โรงเรียน (OECD, 2019) 
หากท่าน คือ ครูใหญ่ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง พร้อมรุกสู่การเรียนรู้ในโลกที่ซับช้อนและไม่เหมือนเดิม...เวทีนี้ พลาดไม่ได้

ท่านสามารถทำแบบประเมินโดยการคลิก ที่นี่ หรือ copy URL ต่อไปนี้ไปวางบนบราวเซอร์ที่ท่านใช้ https://bit.ly/35HOgLA


TAG: