เจ้าหญิงแห่งวงการ SciEd Special Talk: ครูยุคใหม่ปรับตัวอย่างไรในยุค AI

เจ้าหญิงแห่งวงการ SciEd Special Talk: ครูยุคใหม่ปรับตัวอย่างไรในยุค AI
วิทยากร / สังกัด :
  • รศ. ดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • รศ. ดร.สุทธิดา จำรัส - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • รศ. ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป - สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผศ. ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล - ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Tag: #SciEd #เจ้าหญิงแห่งวงการ SciEd #ทักษะศตวรรษที่ 21 #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ #STEM/STEAM Education #ยุค AI #ai #ครูยุคใหม่