การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของผู้เรียนในยุคดิจิทัลผ่านการออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรเฉพาะบุคคล

การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของผู้เรียนในยุคดิจิทัลผ่านการออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรเฉพาะบุคคล
วิทยากร / สังกัด :
  • รศ. ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล - ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Tag: #การนำตนเอง #ยุคดิจิทัล #กิจกรรมเสริมหลักสูตร #วิชาเพิ่มเติม #การพัฒนาหลักสูตร #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #นวัตกรรมในโรงเรียน #ความยั่งยืน