จากชุมชนสู่ห้องเรียน

จากชุมชนสู่ห้องเรียน
วิทยากร / สังกัด :
  • ผศ. ดร.ธิดา ทับพันธุ์ - คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผศ. ดร.ไอยเรศ บุญฤทธิ์ - คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รศ. ดร.ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล - คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผศ. ดร.กิตติ คงตุก - คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผศ. ดร.ลินดา เยห์ - คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การจัดการเรียนรู้ที่มีความหมายคือการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเชื่องโยงองค์ความรู้กับชีวิตจริง ในบริบทของผู้เรียนเอง การเชื่อมชุมชมสู่โรงเรียน สู่ห้องเรียนเป็นการจัดการเรียนบนฐานของการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และการนำบริบท ชีวิตจริงของผู้เรียนมาเป็นฐานในการเรียนรู้ การบรรยายนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นตัวอย่าง โรงเรียน 2 โรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาที่ออกแบบการเรียนรู้จากหลักสูตรฐานชุมชน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง และได้ลงมือปฏิบัติจริง จากทรัพยากรที่มีในชุมชน


Tag: #การสอนในศตวรรษที่ 21 #ทักษะในศตวรรษที่21 #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #นวัตกรรมในโรงเรียน #หลักสูตรชุมชนเป็นฐาน #การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ #การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ #โรงเรียนร่วมพัฒนา