สอนออนไลน์อย่างไรไม่ให้นักเรียนเครียด

เพราะการออกแบบการสอนที่ดี ช่วยให้เกิดการเรียนรู้
สอนออนไลน์อย่างไรไม่ให้นักเรียนเครียด
วิทยากร / สังกัด :
  • ผศ.ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นายวิรัช ผาพิศาล - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 ทำให้สถานศึกษาต้องมีการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ขณะอยู่ที่พักอาศัย การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นรูปแบบหนึ่งที่หลายโรงเรียนนิยมใช้ในการจัดการเรียนการสอน จากผลการศึกษาจากงานวิจัยที่ผ่านในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พบว่าการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านทำให้ผู้เรียนจำนวนมากเกิดความเครียด ซึ่งสาเหตุของความเครียดได้แก่ บรรยากาศการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่เพิ่มภาระทางปัญญาส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความอารมณ์เชิงลบและความเครียด ดังนั้นผู้สอนจึงควรตระหนักถึงการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เป็นการเพิ่มภาระทางปัญญาของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่เครียด


Tag: #การสอนออนไลน์ #บรรยากาศการจัดการเรียนรู้ #ภาระทางปัญญา #ลดความเครียด #การสอนในศตวรรษที่ 21 #การจัดการชั้นเรียน #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ #ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ #สุขภาพจิตและกาย #นวัตกรรมในโรงเรียน