กงล้อสี่ทิศ: การเรียนรู้เพื่อเคารพในความแตกต่าง

กงล้อสี่ทิศ: การเรียนรู้เพื่อเคารพในความแตกต่าง
วิทยากร / สังกัด :
  • รศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กงล้อสี่ทิศ (Celtic Wheel of Being) บุคลิกภาพของคนเราแตกต่างกัน บางคนคิดเร็ว ทำงานเร็ว มุ่งผลลัพธ์ แต่ขาดความประณีต บางคนทำงานประณีต แต่ช้า บางคนมุ่งงานเกินไป ไม่ค่อยให้ควำมสำคัญกับความสัมพันธ์ บางคนมุ่งความสัมพันธ์ ไม่ค่อยมุ่งงาน แนวคิดกงล้อสี่ทิศชวนให้เราเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้เรียน เพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยให้เราดำเนินชีวิตได้ราบรื่นยิ่งขึ้น สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ที่อยู่บนความเข้าใจความแตกต่างของผู้เรียน กงล้อสี่ทิศ (Celtic Wheel of Being) บุคลิกภาพของคนเราแตกต่างกัน บางคนคิดเร็ว ทำงานเร็ว มุ่งผลลัพธ์ แต่ขาดความประณีต บางคนทำงานประณีต แต่ช้า บางคนมุ่งงานเกินไป ไม่ค่อยให้ควำมสำคัญกับความสัมพันธ์ บางคนมุ่งความสัมพันธ์ ไม่ค่อยมุ่งงาน แนวคิดกงล้อสี่ทิศชวนให้เราเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้เรียน เพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยให้เราดำเนินชีวิตได้ราบรื่นยิ่งขึ้น สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ที่อยู่บนความเข้าใจความแตกต่างของผู้เรียน และสามารถส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาตนเองของผู้เรียนได้อย่างสมดุล

ท่านสามารถทำแบบประเมินโดยการคลิก ที่นี่ หรือ copy URL ต่อไปนี้ไปวางบนบราวเซอร์ที่ท่านใช้ https://bit.ly/2RtRLxs


Tag: #กงล้อสี่ทิศ #ความแตกต่าง #จิตวิทยาแนะแนว #จิตวิทยาการปรึกษา #จิตวิทยาการเรียนรู้ #การออกแบบการจัดการเรียนรู้